NM Ungdomsmesterskap løshund!

19.okt skal det arrangeres NM ungdomsmesterskap
løshund i distriktet.
Grunneierlaget stiller areal til disposisjon og det vil derfor 
ikke være tillatt med jakt i lagets området denne dagen.
Dette er en liten påminnelse og det skal tidligere være 
formidlet til jegere:)
 
Styret ønsker deltakere lykke til!
 
2021.10.12
______________________________________________
 

Tracker sporingsapp.

Det kan tidvis være høy jaktaktivitet i enkelte områder.
Som et sikkerhetstiltak anbefaler styret at det benyttes 
tracker sporingsapp.
Mange har trolig lisens allerede, oglisens kan enkelt
lastes ned om man ikke hardet fra før.
Denne er gratis de første 13 dagene.
Hvis det under innstillinger er hukat av for "safety", 
så vil alle som er nærmere hverandre enn 2km. få opp
et ikon som viserhvor andre jegere er.
Altså, ingen bli identifisert med navn, men man kan se 
at det er andre i området innenfor 2km. 
https://www.dokka-elektronikk.com/ er forhandler 
av Tracker, men den kan også kjøpes direkte i 
appstore/google playstore. 
 
Jegere ønskes lykke til.
 
2021.09.11
____________________________________________
 

CWD.

Det skal ikke tas CWD-prøver fra hjort eller elg i år:)

2021.08.28
___________________________________________

 

Registrering av beiteskader!

Det har i flere år vært høyt beitetrykk på utsatte jorder
i grunneierlagets området.
Styret ønsker nå en mer systematisk registrering for å 
kunne bistå grunneiere på en bedre måte, og samtidig 
kunne utføre mer målrettede tiltak. 
Det ønskes derfor at grunneiere som opplever høyt 
beitetrykk og som ønsker at det utføres tiltak, 
melder dette i en skriftlig henvendelse til styret.
 
En henvendelse bør inneholde:
-Sted og beskrivelse av skadet areal.
-Bilder.
-Tidsperiode.
-Type dyr.
-Ønsket tiltak.
 
Styret imøteser gjerne henvendelser og registrering av 
beiteskader på innmark skjer til 
leder Per Ole Lunde,    pol-lund@online.no   
 
2021.07.14
_____________________________________________________ 

 

Hjortejakt, rådyrjakt og småviltjakt 2021!

Jaktkort for rådyrbukk kjøpes direkte fra grunneierlagets
leder innen 10.august. 
Jaktkort for rådyr og hjort tildeles etter søknad,
-søknadsfrist 20.august.
Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknader
og forevises ved kjøp av kort for rådyrbukk.
Jaktkort på rådyrbukk og hjort er forbeholdt
innenbygdsboende og grunneiere.
Jaktkort for småvilt selges på Joker Vest-Torpa.

Trykk her for mer informasjon om tider, priser, regler osv...
 
2021.06.19
______________________________________________


Utlysning elgjakt!

Vest Torpa grunneierlag SA lyser ut elgjakt i
terrenget Haukdalslia for 3 år.
Minstepris for anbud er 72,50,-pr. kg. 
+mva. og fellingsavgift.
I første søknadsrunde er det forbeholdt
jaktlag med grunneiere og innenbygdsboende.
Det er tillatt med maksimalt 1 utenbygdsboende.
Kvote er ikke besluttet, men sansynligvis 6-8 dyr.
Evt. spørsmål og anbud adresseres til
leder Per Ole Lunde.
Søknadsfrist. 14.06.
 
 
Vi imøteser gjerne henvendelser og anbud.
Mvh. Styret
 
2021.05.30
_________________________________________

 

Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til 
årsmøte for lagets medlemmer 
27.05 kl: 19:00 på Skogtun.
Vanlige årsmøtesaker.
Se saksdokumenter

Styret ber om at medlemmer tar med egen utskrift 
om de ønsker papirversjon av saksdokumenter.

Vel møtt. Styret!

2021.05.13
________________________________________________

Årsmøte i VTGF.

Dato for årsmøtet er ikke fastsatt. 
Pga. covid-19 og regler for avvikling av arrangementer 
ser vi oss nødt til og utsette møtet til nærmere sommeren.
Innkalling til medlemmer vil komme senere.
Utbetaling av utbytte til grunneiere bør skje tidligere 
enn dette og SMS sendes i disse dager til alle medlemmer.
Komplett årsberetning med regnskap:
-Word
-PDF
 
2021.03.03

__________________________________________________

Statistikk og fakta for elgjakta.

Fakta for de 4 siste årene i Vest Torpa grunneierlag SA:
-Skutt tot. 134 elger. (av 136 disponible)
-Fellingsprosent på 98,5% 
 (i forhold til disponibelt uttak i driftsplan.)
 
-Det er skutt flg:    -18 Eldre okser
                            -16 Eldre kuer
                            -73 Smådyr
                            -27 Kalver
 
-Flg. kjønnsfordeling av voksne dyr: 
 (smådyr, og dyr 2,5år og eldre)
                            -61 Hanndyr
                            -46 Hunndyr
 
-Tot. 20 elger (2,5år eller eldre) er klassifisert ned som
 smådyr pga. regler for vektbegrensing eller antall takker.
 10 hanndyr og 10 hunndyr.
 
-Pr. 2020 er det flg. avskyting i prosent:
                            -13,4% Okser
                            -11,9% Kuer
                            -54,5% Smådyr
                            -20,1% Kalver
 
Mer statistikk finnes i linkene under.
 
Se statistikk og fellingstall 2017-2020 her...
Se vekter og diagram 2017-2020 her...

2021.02.07

_______________________________________________

  Jakta 2020 er avsluttet:)

Elg-, hjort-, rådyr- og småviltjakt ble avsluttet i dag 13.12.
Styret minner defor om at jaktkort skal innleveres innen 14 dager.
 
Det har vært en god sesong og relativt høy avskyting av storvilt.
Fellingstallene vil snart bli summert og noe statistikk vil deretter bli lagt ut.
 
Utbetaling av skuddpremier vil forhåpentligvis skje ila. romjulen:)
 
2020.12.13
________________________________________________
 

Hjortejakt!

Det er fri kvote inntil annet blir opplyst!

2020.10.14
________________________________________________
 

Årsmøte er avholdt,
se oppdaterte priser og regler

2020.07.19

_________________________________________________

Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til årsmøte for lagets
medlemmer 25.06 kl: 19:00 på Skogtun.
Vanlige årsmøtesaker.
Se saksdokumenter her...

Vel møtt. Styret!

2020.06.08

________________________________________________

Utlysing av jakt 2020 for innenbygds!

Jaktkort for rådyrbukk kjøpes direkte fra grunneierlagets
leder innen 10.august.
Jaktkort for rådyr og hjort tildeles etter søknad,
-søknadsfrist 20.august.
Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknader
og forevises ved kjøp av kort for rådyrbukk.
Jaktkort på rådyrbukk og hjort er forbeholdt
innenbygdsboende og grunneiere.
Jaktkort for småvilt selges på Joker Vest-Torpa.

Trykk her for mer informasjon om tider, priser, regler osv...
Styret tar forbehold om at priser, regler og jakttider
godkjennes av forestående årsmøte.
 
2020.05.24

___________________________________________

Årsmøte 12.03.2020 utsatt!!!

Møtet utsettet iht. retningslinjer fra helsedirektoratet og
kommunen vedrørende smittefare av corona virus.
Ny innkalling kommer
 
2020.03.12
____________________________________________
 

Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til årsmøte for lagets
medlemmer 12.03 kl: 19:00 på Lundmoen.
Vanlige årsmøtesaker. Saksdokumenter legges ut på
lagets hjemmeside https://www.vtgrunneierlag.com/ innen 08.03.

Vel møtt. Styret!

2020.02.19
_____________________________________________

Kvote hjortejakt 2019.

Det settes fri hjortekvote i 2019, men styret forbeholder
seg retten til å begrense avskyting utover i jakta om det blir behov.
 
Jegere ønskes lykke til!
 
2019.08.28
_____________________________________________
 

Elgjakt i Kjøljulia.

Elgjakta i Kjøljulia er nå satt bort for kommende
treårsperiode 2019-2021.
Styret takker for meget stor innteresse og mange søkere.

2019.07.11
______________________________________________

Utlysning av elgjakt i Kjøljulia.

Vest Torpa grunneierlag består av ca. 72 000 daa og ligger i Nordre Land.
Grunneierlaget er delt opp i 4 elgterreng og det felles årlig
ca. 32-34 elger totalt.
Siste to årene har fellingsprosenten vært på ca. 97% og
bestanden betegnes som meget god.
Det er også en bestand av hjort og de siste årene har
det blitt skutt fra 3 til 11 hjorter pr. år innenfor
lagets grenser.
2019 er tredje året i femårsplanen og
denne kan leses her..
 
Kjøljulia har et areal på ca. 18 000 - 20 000 daa.
I stor grad skogsterreng med høyde
fra 300 moh til 830 moh.
Noe myrområder, særlig i vestre del.
Grenser til innmark og jorder mot bygda.
Se kart her... (Grenser kan endres i kontraktsperioden)
 
-Gjelder for tre år, fom. 2019. tom. 2021.
-4-8 medlemmer på laget.
-Kvote ikke fastsatt, men sansynligvis 6-8elger i første
 kontraktsår.
-Innbetaling av forskudd pr. elg: 7 000 pr. voksen,
 4 500,- pr. smådyr og 3 500,- pr. kalv.
 Beløp trekkes fra skutte dyr. Priser er + mva. og kan
 endres i kontraktsperioden.(Se kontrakt her...)
-Tilleggsdyr kan tildeles av styret når det er behov for
 økt uttak. 
-Felling av hjort innenfor en totalkvote i grunneierlaget.
-Jakttid 2019, 25/09 - 15/12. (Dette blir besluttet på
 årsmøte og kan endres andre og tredje år i
 kontraksperioden.)
-Innenbygds og utenbygds har lik priorotet ved søknad.
-Anbud pr. kg. og minstepris er satt til 70,- kr. + mva.
 og fellingsavgift.
-Prisregulering i andre- og tredje kontraktsår
 iht. konsumprisindeks.
-Tildeling  i juli og kontraktsignering august/september
-Krav om saurenbevis på alle hunder som skal benyttes.
-Krav om tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.
-Styret kan forkaste eller godta et hvert anbud.
 
Se ellers regler for jakt her...
Se kontrakt her...
Se kart her...
 
Søknad med navn på jaktlagets medlemmer og
anbudspris + mva. og fellingsavgift sendes til:
Per Ole Lunde
Vest Torprunden 91
2870 Dokka
pol-lund@online.no
 
Anbudsfrist 09.07.2019
 
 
Annonse i OA 24.06.2019:
 
2019.06.22
_____________________________________________
 

 

Oppsyn 2021
(Som tidligere år):

Hans Einar Bakke
Tlf: 908 49 963

Knut Arild Schjørlien
Tlf: 997 35 320

Hjortekvote 2021:

Fri kvote inntil styret gir
beskjed om annet
via facebook og nettside!

Regler for hjortejakt

Oppdatert 27.08.2021

Skuddpremier 2021:

-Mår kr 300
-Rev kr 300
-Mink kr 100
Vises til:
Bjørn Ruud

Tlf 453 97 277
 

Kontakt

Vest Torpa Grunneierlag SA Per Ole Lunde
Vest Torprunden 91
2870 Dokka
908 84 959 pol-lund@online.no